HG 1588/2007 – Norme de aplicare la Legea 230/2007 (Cap.3 – Cap.5)

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

CAPITOLUL III

SECTIUNEA I
Repartizarea cheltuielilor rezultate din intretinerea, repararea si
exploatarea condominiior

Art. 32. — (1) Toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de platä a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine Ia cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.
(2) Repartizarea cheltuielilor sau a obIigatiilor financiare pe fiecare proprietate individuala revine administratorului, in cadrul contractului Incheiat cu reprezentantul asociatiei de proprietari a condominiului. Lista de plata se semneaza de administrator si de un membnu al comisiei de cenzori si se aproba de presedinte prin semnatura si aplicarea stampilei asocialiei, persoanele semnatane certificand si raspunzand de corectitudinea Iistei de plata.
(3) Niciun propnietar de apartament sau de spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta nu va fi exceptat de Ia obligatia de a contribui Ia plata cheltuielilor comune, ca urmare a renutanii Ia folosirea unei parti din proprietatea comuna, a abandonarii apartamentului sau a spatiului cualta destinatie decat aceea de locuinta or in alte situatii.

Art. 33. — (1) AsociatiiIe de proprietari constituite in condominii cu mai multe scari pot sa isi monteze contoare de apa pe fiecare scara in parte, pentru defalcarea consumului. Consumurile inregistrate de aceste contoare pot fi utilizate Ia repartizarea facturii pe fiecare scara. Diferentele fata de consumul inregistrat de contorul de bransament se repartizeaza fiecarei scari in cote-parti egale, in baza conventiei scrise dintre asociatiile de proprietari infiintate pe scari sau tronsoane de cladire. Consumurile inregistrate de contoarele montate in aval de contorul de bransament nu fac obiectul contractului de furnizare a senviciului si nu determina obIigatii ale asociatiei de proprietari catre furnizorul serviciului respectiv.
(2)Asociatiile de proprietari carora Ii se factureazã consumul in sistem pausaI au obligatia sa declare Ia furnizonii de servicii, in scris, cu numele reprezentantului in clar si cu aplicarea stampiIei asociatiei de proprietari, pe propria raspundere, numarul mediu de persoane, ori de cate ori se produce o modificare a acestuia.
(3) Asociatiile de proprietari care au in componenta cel putin doua scari sau tronsoane de cladire dotate cu contor de bransament propriu vor repartiza cheltuielile cu apa rece, apa calda si/sau energia termica pentru incalzirea apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta pe scari sau tronsoane de cladire, in functie de indicatille contoarelor de bransament. Dupa aceasta repartizare, pentru lista de plata aferenta fiecarei scari sau fiecarui tronson de cladire calculul contravalorii consumului pentru fiecare apartament si spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta se face conform prevedenilor art. 47 lit. a)—c) din Legea nr. 230/2007.

SECTIUNEA a 2-a
Repartizarea cheltuielilor pe numar de persoane

Art. 34. — Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care Iocuiesc in condominiu si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de masura se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care Iocuiesc sau desfasoara activitati In cladire in luna pentru care se calculeaza lista de plata si reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece, calda si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electrica utilizata pentru functionarea instalatiiIor comune; colectarea deseurilor menajere, vidanjare.

Art. 35. — Prin hotarare a adunarii generale, pot fi exceptate de Ia plata cheltuielilor aferente consumului de energie electnica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care Iocuiesc in apartamente situate Ia subsol, demisol, parter, mezanin, precum si Ia etajul 1 din cladirile fara mezanin. De asemenea, in cazul cladirilor care au amplasate Ia etajele superioare bai, spalatorii, uscatorii, prin hotarare a adunarii generale, persoanele care locuiesc in apartamente situate Ia subsol, demisol, parter, mezanin, precum si Ia etajul 1 din cladirile fara mezanin pot sa fie exceptate de Ia plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor, in baza unor angajamente personale, date in scris catre asociatia de proprietari de catre persoanele care nu folosesc spatiile de Ia etajele superioare.

Art. 36. — (1) In cladirile in care consumul de gaze naturale pentru bucatarii si spalatorii se inregistreaza prin acelasi aparat care masoara si consumul aferent incalzirii, se stabiIeste consumul aferent bucatariilor si spalatoriilor pe baza unon bareme stabilite potrivit legislatiei in vigoare.
(2) Pentru repartizarea valorii consumului de apa calda menajera pe apartamente si spatii cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta Ia cladirile cu centrala termica proprie, asociatia de proprietari poate monta un contor pe instalatia de apa calda, astfel incat acesta sa inregistreze consumul de apa calda menajera din condominiu. Valoarea consumului de gaze naturale, in lipsa unul contor care sa inregistreze acest consum, pentru prepararea apei calde se determina pe baza unor bareme stabilite potnivit legislatiei in vigoare.
(3) Cheltuielile privind consumul de gaze naturale pentru Incalzire Ia cladirile cu centrala termica proprie, In situatiiIe in care nu exista aparate de masura a consumului respectiv, se determina scazand din factura de gaze naturale contravaloarea gazelor naturale rezultate pentru apa calda si bucatarii conform prevederilor de Ia aIin. (1) si (2).

Art. 37. — (I) Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care locuiesc In condominiu si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de masura se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati in cladire in luna pentru care se calculeaza lista de plata si reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde menajere si a hranei; energia electrica utilizata pentru functionarea instaIatiiIor comune; colectarea deseuriIor menajere; vidanjare. Modul de repartizare a acestor cheltuieli se stabiIeste printr-o conventie aprobata de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.
(2) Conventia prevazuta are durata nedeterminata, fiind valabila pe toata perioada activitatii desfasurate de detinatorii prevazuti Ia aIin. (1), si se actualizeazä periodic, In functie de elementele noi care intervin, in functie de numarul persoanelor care desfasoara zilnic activitati in spatiul sau apartamentul respectiv, de numarul mediu zilnic de clienti si de obiectul de activitate. Numarul acestora se stabileste de detinatoruI spatiului si se certlfica de comitetul executiv al asociatiei de proprietari. Acest numar se utilizeaza pentru calculul cheltuielilor pe persoana aferente spatiuIui respectiv.
(3) Conventia precizeaza contributia proprietarului Ia cheltuielile asociatiei de proprietari, cu privire Ia consumurile care nu pot fi inregistrate distinct pe fiecare proprietate in cauza si care sunt determinate de activitatea desfasurata.
(4) Conventia completeaza obIigatiiIe proprietarului fata de cheltuielile din cadrul asociatiei de proprietari mentionate Ia art. 47 din Legea nr. 230/2007 lit. b)—f).
(5) In situatia in care, Ia notificarea scrisa din partea asociatiei de proprietari, proprietarii spatiiIor cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta din condominiu refuza incheienea conventiei, sunt aplicabile criteriile stabilite si adoptate In acest sens de catre comitetul executiv al asociatiei de proprietari prin decizie scrisa si in baza constatarilor vizuale cu privire Ia activitatea desfasurata din punct de vedere al numarului de persoane angajate si al numarului de clienti.
(6) In situatia In care, Ia notificarea scnisa a proprietarului, conducerea asociatiei de proprietari refuza incheierea conventiei, este aplicabil criteriul prevazut Ia art. 47 lit, a) sau b) din Legea nr. 230/2007, dupa caz,cu obligatia propnietarului de a declara, in scris, numarul persoanelor angajate sau care desfasoana activitati in spatiuI sau.

Art. 38. — (1) In lipsa contoarelor de inregistrare a consumului de apa Ia bransament, repartizarea consumului se face potrivit normelor legale, pe baza de bareme pe fiecare tip de consumator in parte.
(2) In cazunile in care condominiul dispune numai de dusuni si bai comune care deservesc apantamentele/spatiile, cheltuielile se repartizeaza pe fiecare proprietar in raport cu numarul persoanelor care locuiesc curent in cladire, aferent fiecarui apartament/spatiu.
(3) In cazul in care nu se pot separa, prin masurare, consumurile de energie electrica Ia partile comune ale cladinii de cele din apartamente, repartizarea acestor consumuri se realizeaza conform cu baremele stabilite potnivit normelor legale, pentru consumul comun si pentnu detinatorii de apartamente, tinandu-se seama de consumatorii electrici existenti, iar cheltuielile aferente partilor de folosinta comuna se repartizeaza pe fiecare proprietar proportional cu numarul de persoane care locuiesc in condominiu, conform cu IegisIatia in vigoare.

SECTIUNEA a 3-a
Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale

Art. 39. — (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece si canalizare; apa calda menajera; energia termica, combustibilul si apa rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; incalzirea apartamentului sau a spatiuIui cu alta destmnatie decat aceea de locuinta.
(2) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaza In functie de indexul contoarelor individuale sau in functie de alte critenii in baza carora se pot individualiza consumunile.

Art. 40. — (I) Daca sunt intrunite conditiile prevazute in actele normative in vigoare cu privire Ia asiguranea gradului de montare a repartitoarelor de costuri pentnu apa sau incalzire, atunci repartizarea acestor utiIitati se stabileste pnin decizie a comitetului executiv al asociatiei de proprietari, printr-un regulament propriu care trebuie sa cuprinda prevederi cu privire Ia modul de citire, de calcul si de repartizare a contravalorii consumurilor respective.
(2) Daca toate proprietatile individuale din condominiu au sisteme proprii de inregistrare a consumurilor, asociatia de proprietari poate stabili modul de plata a cheltuielilor pe baza de conventie cu canacter individual, considerat ca un serviciu suplimentar, diferit de contractul de funnizare a serviciului, incheiat cu furnizorul serviciului, cu acordul tuturor beneficiarilor serviciului respectiv. In toate cazurile, plata consumurilor proprii nu scuteste niciun proprietar de Ia plata contnibutiei Ia cheltuielile comune.

Art. 41. — (1) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaza in functie de indexul repartitoarelor de costuni, conform normei tehnice si metodologiei elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
(2) In cazul distributiei orizontale a energiei termice pentru incalzire, diferenta dintre consumul inregistrat de contonul montat Ia bransament si suma consumunilor Inregistrate de
contoarele individuale montate Ia nivel de apartament repnezinta consum comun si se repartizeaza proportional cu cota indiviza.

Art. 42. — (I) AsociatiiIe de proprietari vor evidentia cheltuielile cu enengia termica pentru incalzire si apa calda menajera, separat pentru fiecare apartament, pe un borderou special, care va fi afisat impreuna cu lista pentru defalcarea celorlalte cheltuieli de intretinere.
(2) In borderoul prevazut Ia aIin. (I) se vor inscrie obligatiile de plata a energiei termice consumate pentru incabzire si prepararea apei calde menajere pe fiecare apartament, asa cum rezulta din defalcarea factunii primite de Ia furnizonul de energie termica, si separat cuantumul ajutorului social aprobat In confonmitate cu Ordonanta de ungenta a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentnu plata energiei termice, aprobata prin Legea nr. 116/2007.
(3) La primirea borderoului cuprinzand ajutoarele de caldura pe beneficiari se vor mentiona pe chitante aceste sume, beneficiarii urmand sa achite diferenta dintre cota de intretinere afisata pe lista de plata si ajutorul social.

SECTIUNEA a 4-a
Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviza de proprietate

Art. 43. — Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate, in functie de suprafata utila a apartamentelor si a spatiiIor cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta, reprezinta cheltuielile efectuate pentru administrarea, intretinerea, repararea, exploatarea si, dupa caz, consolidarea partilor de constructii si instalatii din condominiu aflate in proprietate comuna.

Art. 44. — (1) Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate reprezinta cheltuielile asociatiei cu privire Ia proprietatea comuna, cu privire Ia: fondul sau fondunile pentru Iucrari de intretinere, service, reparatii si, dupa caz, de consolidare, reabilitare, eficienta energetica, modernizare Ia partile de constructii si instaIatii aflate in si pe proprietatea comuna, astfel cum este descrisa in cartea tehnica a constructiei si in acordul de asociere: subsolul; conductele de distnibutie si coloanele instalatiilor de apa, canalizare, incalzire, energie electnica; casa scarii; podul; spalatoria; uscatoria; terasa; ascensorul; intenfonul — partea de instaIatie de pe proprietatea comuna; centrala termica proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deseurilor menajere; structura de rezistenta; fatadele; acoperisuI si altele asemenea, conform prevedenilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociatiei: salarii sau remuneratii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curatenie etc.; indemnizatii acordate membrilor asociatiei de proprietari or persoanelor alese: presedintele, membrii comitetului executiv si ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; ccntracte sau poIite de asigurari; alte servicii administrative catre proprietatea comuna.

(2) Daca facturarea serviciilor publice de utilitati este individuala, pentru consumunile de pe spatiile comune furnizonii vor incheia contracte de furnizare cu asociatia de proprietari, in conditiile stabilite de comun acord.

Art. 45. — Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate se repartizeaza proportional cu cota-parte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a fiecarui proprietar, calculata in functie de suprafetele utile ale tuturor apartamentelor si ale spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta. Cota-parte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a fiecarui proprietar este inscrisa in acordul de asociere. Modificarile asupra cotei-parti indivize se consemneaza in acordul de asociere, conform regulii stabilite de acesta.

Art. 46. — (1) Suprafata utila a apartamentului sau a spatiuIui cu alta destinatie decat aceea de locuinta si cota-parte indiviza de proprietate sunt stabilite potrivit actului de proprietate, dupa caz, contractul de vanzare-cumparare, fisa cadastrala, contractul de construire sau procesul-verbal de predare-primire Si contractul de schimb sau contractul de donatie si/sau cele determinate pe baza de masuratori si inscrise intr-o documentatie cadastrala receptionata de oficiul de cadastru si publicitate irnobiliara competent.
(2) In cazul In care suma cotelor-parti indivize din actele de proprietate, cane sunt fractiuni abstracte pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta din cladirea/blocul care constituie condominiul, nu este egala cu 100, comitetul executiv al asociatiei de proprietari solicita intocmirea unei noi documentatii cadastrale, prin punerea Ia dispozitie a cartii tehnice a imobilului si cu respectarea prevederilor in vigoare cu privire Ia autorizarea, calitatea si siguranta constructiilor.
(3) Cota-parte indiviza de proprietate reprezinta raportul procentual dintre suprafata utila a apartamentului sau a spatiuIui cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta si suma suprafetelor utile ale tuturor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta din condominiu.

Art. 47. — Cheltuielile aferente consumului de gaze Ia sobe pentru incalzire, in cazul In care nu exista aparate de masurare a acestuia pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta, inclusiv pentru proprietatea comuna aferenta acestora, se repartizeaza tuturor proprietarilor din cadrul asociatiei de proprietari proportional cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna, asa cum este inscrisa in acordul de asociere.

SECTIUNEA a 5-a
Repartizarea cheltuielior pe beneficiari

Art. 48. — Cheltuielile pe beneficiari reprezinta cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiaza in mod individual proprietarii, toti sau in parte, gestionate financiar prin intermediul asociatiei de proprietari.

Art. 49. — Cheltuielile pe beneficiari sunt cheltuielile cu privire Ia: citirea, calculul si gestiunea consumurilor individuale de apa rece, apa calda, caldura, gaze, energie electrica, deseuni municipale; servicii cu privire Ia repartitoarele de costuni; chiriile spatiilor comune — boxe, casa scarii, holuri, spatiu ghena, terasa etc.; gestiunea ajutoarelor banesti; gestiunea contractelor cu caracter individual; intretinerea interfonului si a partii de instaIatie din interiorul apartamentului; verificarea metrologica a contoarelor individuale de enengie termica, in cazul distributiei orizontale; reviziile instalatilor interioare de gaze, apa si Incalzire; alte servicii individuale catre proprietari.

Art. 50. — (1) Cheltuielile pe beneficiari se repartizeaza conform valorii care nevine fiecarui beneficiar in cauza.
(2) Pentru proprietarii care beneficiaza de anumite servicii si determina consumuri suplimentare, in conditiiIe in care nu exista nicio intendictie legala in acest sens, calculul cotei de contributie aferente cheltuielilor pe beneficiari se face conform baremelor stabilite prin normativele tehnice in vigoare sau, in lipsa acestora, conform deciziei comitetului executiv, In functie de cantitatea consumata.

SECTIUNEA a 6-a
Repartizarea cheltuielllor pe consumatori tehnici

Art. 51. — Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: incalzirea proprietatiIor individuale — apartamente, spatii cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta (energia termica sub forma de caldura; combustibilul si enengia electrica pentru incalzire; salariu/remuneratie pentru fochist si echipament de lucru; costuni pentru functionarea instalatiilor de incalzire centrala).

Art. 52. — (1) Cheltuielile cu consumurile comune de energie termica din spatiiIe aflate in proprietate comuna, si anume casa scanii, culoare, spalatorii, uscatorii, subsol, holuri si altele asemenea, se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza care ii revine fiecarui proprietar, astfel cum aceasta este inscrisa in actul de proprietate sau cum a fost recalcuIata conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
(2) Pentru calculul cheltuielilor cu incalzinea spatiiIor comune, precum si pentru alocarea, incasarea si plata sumelor afenente contractului individual de prestari de servicii energetice, societatea prestatoare poate incheia un contract de prestari de servicii cu asociatia de proprietari. Valoarea contractului se negociaza intre parti.
(3) Proprietarii apartamentelor si ai spatiilon cu alta destinatie decat aceea de locuinta deconectati de Ia sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al cladirii au obIigatia sa-si asigure o alta sursa de incalzire.
(4) Daca proprietarul unui apartament sau al unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta modifica suprafata echivalenta termic de incalzire din apantamentul sau din spatiul pe care iI detine, cota-parte de participare Ia cheltuielile pentru incalzire se va recalcula prin aplicarea unui coeficient de modificare a suprafetei utile luate in calcul, fara a modifica cota indiviza a apartamentului. Coeficientul se calculeaza conform normelor tehnice elaborate de Autonitatea NationaIa de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pe baza unui studiu de specialitate.

SEC TIUNEA a 7-a
Repartizarea cheltuielilor de alta natura

Art. 53. — Cheltuielile de alta natura neprezinta cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii care nu pot fi repartizate dupa criteriile prevazute Ia art. 47 lit. a)—c) din Legea nr. 230/2007.

Art. 54. — Cheltuielile de alta natura reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: lucrarile de intretinere, reparatii si inlocuiri Ia antena or antenele colective de televiziune, care se repartizeaza in raport cu numarul prizelor de televizoare aflate in Iocuinte si in spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in conditiiIe in care nu exista o hotarare a adunanii genenale prin care sistemul de antena colectiva sa fie desfiintat sau casat..cutiile postale, cheile de Ia usa de intrare comuna in cladire, care se repartizeaza in raport cu numarul proprietarilor; alte cheltuieli, repartizanea facandu-se in conformitate cu clauzele contractuale sau conform modului de facturare; curatatuI cosurilor de fum, care se repartizeaza fiecarui proprietar proportional cu numarul sobelor si al masiniIor de gatit racordate Ia cosurile de fum ale cladirii.

Art. 55. — Alte cheltuieli in cadrul asociatiei de proprietari se repartizeaza in conformitate cu normele si normativele avute in vedere Ia facturarea comuna a acestora si/sau in conformitate cu clauzele prevazute in contractele incheiate cu furnizorii respectivelor servicii.

Art. 56. — Cheltuielile privind serviciile pentru incalzirea centrala si prepararea apei calde menajere asigurate prin centrale termice proprii sau aflate In exploatarea directa a asociatiei de proprietari cuprind: costul combustibilului, costul transportului acestuia pana Ia locul de consum, cheltuielile efectuate cu indepartarea reziduurilor, costul energiei electrice consumate pentru functionarea instaIatiiIon aferente si iluminatul incaperilor in care sunt amplasate acestea, costul echipamentului de lucru si protectie pentru fochistii care deservesc centralele termice, indemnizatiile, respectiv salariile acestora, inclusiv contributiile catre bugetul de stat, costul matenialelor necesare pentru pastrarea curateniei in centralele termice, costul apei pentru umplerea instaIatiei.

CAPITOLUL IV
Raportul dintre administratia publica localã si centralã si asociatiile de proprietari

Art. 57. — Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti organizeaza compartimente specializate in scopul spnijinirii proprietarilor pentru infiintarea, organizanea si functionarea asociatiiIor de proprietari si pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin in administrarea imobibelor, in conformitate cu prevederile legale In vigoare. Compartimentele specializate infiintate in cadrul autoritatilor administratiei publice locale au in componenta specialisti in domeniul financiar-contabil, tehnic, juridic, al legisIatiei muncii si a raponturilor de munca.

Art. 58. — (I) Persoanele fizice care donesc sa obtina calitatea de administrator de imobile sunt atestate de catre primar, Ia propunerea compartimentelor specializate din cadrul autoritatii administnatiei publice locale, in baza unei hotarari a consiliului local.
(2) Atestatul are drept scop certificanea calitatilor profesionale ale persoanelor care doresc sa practice activitatea de administrare a imobilelor Ia asociatiiIe de proprietari.
(3) Atestatul de administrator de imobile se elibereaza pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul Romaniei.
(4) Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de catre autoritatea administnatiei publice locale cane I-a eliberat, daca nu mai sunt indeplinite conditiiIe pentru exercitarea acestei activitati.

Art. 59. — (1) Exercitarea controlului asupra activitatii financiar-contabile din cadrul asociatiiIor de proprietari se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 230/2007 de catre organele competente potrivit Iegislatiei financiar-contabile.
(2) Asociatia de proprietari sau orice proprietar din condominiu poate contracta, in nume propriu, lucrari de expertiza tehnica si/sau contabila cu o persoana fizica sau junidica care are calitatea de a efectua expertize, conform legisIatiei pnivind organizarea activitatii de expertiza tehnica si contabila, judiciara si extrajudiciara.
(3) In conditiile stabilite de consiliile locale, judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si in functie de resursele bugetare propnii, primariile pot incheia parteneniate cu Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, in vederea efectuarii expertizei financiar-contabile a gestiunii fondurilor asociatiilor de proprietari, Ia solicitarea unuia sau a mai multor membri ai asociatiei, ulterior efectuarii de catre comisia de cenzoni a controlului financiar-contabil pe respectiva perioada.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 60. — Pana Ia elaborarea si aprobarea normelor privind repartizarea consumunilor de energie termica pentnu incalzire si apa calda menajera, in cazul utilizarii repartitoarelor de costuri, se aplica metodologiile insusite si aprobate de asociatiile de proprietari.

Art. 61. — Prezentele norme metodologice intra in vigoare Ia 3 zile de Ia data publicanii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Comments

mihaila  Reply
2 noiembrie 2013

Stiti ceva facilitati pentru persoanele care stau la etajele superioare (noi stam la 10) in chirie dar caldura nu urca aici decat foare greu si apa calda le fel…
Pt a face baie curge apa rece pe teava de apa calda 30de min ca abia apoi TREPTAT sa se incalzeasca

Va multumesc ,
Dana Mihaila

Popescu  Reply
13 ianuarie 2014

Exista o mare deficienta la dumneavoastra. Instalatia de apa calda trebuie sa aiba o conducta de retur pe coloana astfel incat atata timp cat se furnizeaza apa calda intreaga retea sa se afle la temperatura de furnizare apa calda. Conducta de retur are rolul sa recircule apa calda returnand-o de la ultimii consumatori inapoi la centrala termica. Prin recirculare se aduce apa calda la terminalele instalatiei. Acest lucru face ca aceste conducte de alimentare sa fie in permanenta cu apa calda iar dumneavoastra cand dati drumul la robinet sa vina imediat apa calda. Se admite sa fie mai rece doar pentru cantitatea de apa de la robinetul principal de apartament si lavoar.

Serban
14 martie 2014

Vorbiti povesti! Sau mai bine spus, prezentati idealul…In nici-un bloc nu exista teava de retur pentru apa calda, ci doar pentru calorifere. Apa calda ajunge la robinete doar prin consumul apei din conducta, care daca nu este consum, stagneaza si se raceste. In toate blocurile este aceeasi problema, pentru ca oamenii fac economie si a scazut consumul, mai ales dupa contorizare.
Stima.

alinadumitrumeghesan@yahoo.com  Reply
7 februarie 2014

va rog sa mi dati relatii despre calculul apei reci si calde ptr blocurile ANL Ccu centrala comuna.

luca  Reply
6 martie 2014

Buna seara,

Imi puteti spune daca energia electrica consumata la comun (lift si becuri pe senzori) se imparte la locatari, in functie de suprafata apartamentului sau la numarul de persoane?
Astept cu real interes raspunsul dumneavoastra!
Cu multumiri,
Luca

Serban
14 martie 2014

Aceste consumuri se calculeaza si se repartizeaza pe numarul de persoane

Constantin  Reply
20 martie 2014

Buna ziua,
Locuiesc in strainatate dar am un apartament la etajul 2 intr-un bloc de locuinte, ami puteti spune ce cheltuieli am de platit la asociatie in conditiile in care apartamentul e nelocuit de aproape 2 ani?
Va multumesc.

petru cristofor  Reply
15 aprilie 2014

Locuiesc în București, pe șos. Ștefan cel Mare.
Asociația de proprietari e alcătuită din 2 scări cu câte 30 apartamente.
La prima ședință de anul acesta, când s-a prezentat bugetul, președintele blocului a venit cu o ofertă de zugrăvit scara (15.000 lei). Pentru că nu a existat majoritate, s-a amânat luarea unei hotărâri în acest sens pentru o ședință viitoare, programată peste 2 săptămâni.
Între timp, fără a avea acordul tuturor proprietarilor din asociație (60 apartamente), la scara 1 au început lucrările de reparații (cost final 14.700 lei). Acest fapt nu mi s-a părut corect/legal.
La scara 2, s-a reluat ședința, a mai venit un vecin cu o contraofertă de zugrăvit (12.500 lei), care a condus la scăderea primei oferte de la 15.000 la 10.000. Deci, pentru același tip de lucrări pe ambele scări, se vor plăti 14.700 lei (sc.1), respectiv 10.000 lei (sc.2) – gresia și faianța se cumpărau separat.
În cadrul ședinței s-a hotărât:
– zugrăvirea scării, cu curățarea parterului de lucrarea ”în calciu” existentă până în prezent și punerea de faianță pe o parte a pereților (în stânga intrării și pe peretele cu ușa liftului);
– montarea de gresie la intrarea în bloc;
– nu s-a dorit punerea de uși termopan la ghene (proprietari de la 7 etaje).
Menționez că, au fost două tabere, una care a preferat oferta de 12.500 pentru că îl cunoșteau pe vecinul cu oferta, iar ceilalți care au preferat oferta de 10.000 lei pentru că era mai ieftin. Au câștigat la vot cei cu 10.000 lei pentru că au votat printre ei și persoane care nu sunt proprietari, doar locatari în bloc, care au fost prezenți la ședință (de ex. o doamnă proprietar care a venit cu nora care nu are acte de proprietar au avut fiecare câte un vot, un vecin şi soţia care stau în apartamentul părinţilor). Acest fapt nu mi s-a părut corect, am atras atenția, dar fără rezultat.
De câteva zile am constatat următoarele:
– îmbracă cu faianță toți pereții parterului de jur-împrejur (nu au ținut cont de cele discutate), fără a curăța ”calciul” de pe pereții – l-au acoperit pur și simplu cu zidărie pesta care pun faianţă;
– se pune gresie peste tot la parter (în afară de zona intrării, au mai pus pe treptele care duc la lift și pe suprafața din fața liftului, până la casa scării);
– se montează uși termopan la ghene.

1. Este normal ca președintele blocului și administratorul să ia niște decizii de capul lor, fără a ține cont de cele hotărâte la ședința blocului?
2. Nu ne convine că vom plăti mai mult la aceste reparații/zugrăveli prin suplimentarea cheltuielilor (gresie şi faianță în plus față de suprafețele stabilite, precum și uși de termopan la ghene).
3. Unde se pot face sesizări pentru reglarea acestor aspecte, pentru că nu dorim să plătim în plus niște lucrări pe care le-au hotărât doar președintele și administratorul sau o majoritate care nu a fost alcătuită din proprietari.

Cu mulțumiri

Ana
15 mai 2014

HG 1588/2007 – Norme de aplicare la Legea 230/2007 (Cap.3 – Cap.5) se aplica doar pentru Asociatiile de Proprietari, nu? Pentru persoanele juridice ce temei legal exista? cum pot explica facturarea de cheltuieli comune unei firme cu care colaborez? se poate incheia un contract de servicii administrative sau ce modalitate exista pentru a fi in regula din acest puynct de vedere?!!??

anna
2 decembrie 2014

va adresati la primarie -corp control. daca este grav , si politia are un serviciu care se ocupa de abuzuri la asociatiile de proprietari

pavel viorica  Reply
11 iunie 2014

buna ziua, la bloc intretinerea vine destul de mult administratora desi a umblat la bani i s-a dat ocazia sa-i puna si la loc cu toate ca eu i-am cerut sa-mi spuna ce platim pe cota indiviza si ce pe nr de persoana ,mi-a raspuns ca totul se plateste la nr de persoana nimic la nr de apartament (cota indiviza nici nu stia ce inseamna) ,dar doresc sa aflu ce se plateste pe nr de apartament si in ce lege scrie ca s-o fac sa citeasca, cu multuniri astept raspuns de la dv.

adrian  Reply
2 iulie 2014

De ce trebuie sa se plateasca administratorul pe cota parte indiviza? Ce face el in plus pentru cei cu o cota mai mare?Cred ca este o hotarare aberanta cum sunt destule in legislatia asociatiilor de proprietari.Poate se va gasi cineva care sa ne lamureasca.

Rez  Reply
4 iulie 2014

Buna ziua!
Locuiesc cu chirie si doresc sa stiu daca atunci cand plec din apartament,daca sumele stranse din cota pe proprietate,trebue returnate de catre propietar.
Mentionez ca in lista de intretinere apare rubrica”Cota pe proprietate” si in fiecare luna are alta valoare.De exemplu in ianuarie a fost 38 de lei,in iunie 40 de lei.
Cu stima Andrei Rez

George  Reply
5 iulie 2014

CAPITOLUL VI: Cheltuielile asociatiei de proprietari:

stau intr-un bloc cu 10 etaje iar jumate din locatari au 4 camere iar ceilalti 2 camere.

unde scrie ca eu trebuie sa platesc dublu la:
Fond reparati, Administrator, Curatenie Scara, Service Lift, Cheltuieli Adm.? doar ca am 4 camere.

Cele mentionate mai sus sunt spatii comune si trebuiesc imaprtite in mod egal / apartament nu pe cota-parte la suprafata.

Nu ai mai multe variante de plata si ceea ce se alege la sedinta asa se face?

//George

anna
2 decembrie 2014

curatenia pe scara se plateste raportat la numarul de persoane

cristina  Reply
9 iulie 2014

buna ziua.
as dori daca se poate si eu noul model la listele de plata
astept un e mail pe cristinacristina380@yahoo.com

Edi  Reply
11 iulie 2014

Buna ziua,
Cine poate sa-mi spuna daca e legal (si ce legi sustin aceasta) ca intr-un apartament cu zero persoane la consum sa platesc taxe de curatenie, taxe de gospodarire, alte taxe…
Multumesc.

puscau  Reply
28 iulie 2014

Buna ziua,
Doresc sa stiu daca eu care nu am posibilitatea sa platesc la ora cand administratoare are orarul de strangerea banilor pentru cheltuieli,nu asi putea plati in cont altadata.EA a zis ca NU.Iar eu nu cred sta.Chiar nu exista cont?Au vreo 3 conturi blocul dar nu vor sa-mi spuna.Dobanda imi creste pentru ca platesc cu intarziere.

Chitu  Reply
2 august 2014

Buna ziua

Va rog sa-mi spuneti daca exista o modalitate de constrangere a locatarilor si a asociatiei in sine pentru efectuarea si mentinerea curateniei in jurul blocului.Locuiesc la parter iar vecinii de la etajele superioare isi arunca resturile menajere de la balcoane sau isi lasa caine sa isi satisfaca nevoile fiziologice pe terenul de langa boc.

Multumesc

alin  Reply
18 august 2014

Buna ziua,
Cine poate sa-mi spuna daca e legal (si ce legi sustin aceasta) ca un spatiu comercial din constructie cu intrare separata de intrarea blocului racordat separat la utilitati sa plateasca taxa la asociatie de 0,25 lei/mp/luna (banuiesc ca pentru salariul administratorului). Mentionez ca proprietarii din bloc platesc si apa la asociatie.

Multumesc.

AURORA  Reply
18 august 2014

BUNA ZIUA,DACA MA POATE LAMURI SI PE MINE CINEVA CU UN RASPUNS,VA ROG:
AVEAM LA SFARSITUL LUNII IULIE O RESTANTA DE 1401 LEI,PLUS INTRETINEREA PE LUNA IULIE DE 241 LEI PLUS 261 LEI PENALIZARI,AM PLATIT 300 LEI,I-AM SOLICITAT ADMINISTRATORULUI ACORDUL PENTRU INTOCMIREA UNUI ANGAJAMENT DE PLATA INTEGRALA A INTRETINERII IN CURSUL LUNII AUGUST PLU INTRETINEREA PE LUNA IULIE,MI-A SPUS CA NU ESTE NEVOIE DE ASA CEVA SI CA VA STERGE DUMNEALUI PENALIZARILE IN ACEST CAZ,PE CHITANTA ELIBERATA ATUNCI SCRIE REST DE PLATA 1350 LEI,ASTAZI AM TRIMIS-O PE FIICA MEA CU 500 LEI SI SURPRIZA LA RESTANTA DOMNUL ADM A BAGAT SI PENALIZARILE DE 261Q LEI,L-AM SUNAT SI MI-A CONFIRMAT CA APUS LA TABEL SI PENALITATILE SI CA EL IESE MINUS IN GESTIUNE,CA A PLATIT AZI NU STIU CE SI I-AU LUAT PENALIZARI SI TOT ASA,CA NU-I ATAT DE SIMPLU,I-AM EXPLICAT CA PE CHITANTA DIN IULIE NU APARE PENALITATEA SI PE CHITANTA DE AZI ESTE INCLUSA SI PENALITATEA DE 261 LEI! CUM POT FACE SA NU PLATESC ACEASTA SUMA? MULTUMESC

Benjamin  Reply
22 august 2014

Buna ziua tuturor cititorilor si interesatilor.
As dori sa aflu care sant cheltuielile unui proprietar ce nu locuieste in locuinta si nu a inchiriat locuinta.
Va multumesc mult.

felician  Reply
25 august 2014

Stau la et 4 si iluminatorul necesita renovare. In baza carei legi si articol pot cere blocatarilor de pe scara cota parte la cheltuielile facute?

Ileana  Reply
15 septembrie 2014

Bumna ziua !
Ma intereseaza daca este legal ca asociatia de proprietari, prin sedinta, a hotarat sa nu-mi aprobe cererea adresata de mine, ca proprietar, de a-mi realiza instalatia individuala de alimentare cu gaz metan, respectiv bransarea la coloana principala, cat si montarea centralei termice de apartament.
Motivatia a fost ca nu au fost de acord o parte din vecini, pentru motive total subiective si ilogice.
Exista vreo modalitate sa rezolv problema mea, inafara de justitie ?
Multumesc.

STAN ELENA  Reply
24 octombrie 2014

BUNA ZIUA, VREAU SA STIU CARE SUNT DATORIILE UNUI PROPIETAR CARE NU LOCUIESTE IN LOCUINTA SI NICI NU AINCHIRIAT.

VA MULTUMESC
ELENA

valcu traian  Reply
8 noiembrie 2014

buna ziua…am o problema cu membri asociatiei de unde locuiesc,,nu imi raspund la cererile depuse ,,in care le cer sa imi prezinte contractele de munca ,,contractele de la diferite lucrari,,cine e adm si cine ce functii ocupa in cadru asociatie,,de mai mult de 6 luni astept raspuns..acum nu mai imi primesc nici cererile,,cotestantile ,,,ce pot face sa obtine ceea ce vreau si conform legi 230din 2007 alin.10 am dreptu..

.. am inceput demersu pt a ii da in judecata,,,presedinta nu vrea sa imi elibereze nici un rasp scris si nici o constatare pt anumite daune apartamentului meu pt a imi recupera bani de al asigurare …

ionut
14 noiembrie 2014

inainte de a incepe un proces, mergeti la primarie, e mai simplu

anna
2 decembrie 2014

apelati in scris , la primarie -corp control si la politie [compartiment asociatiile de proprietari]

Marcel  Reply
10 noiembrie 2014

Bună ziua.
Locuiesc într-un apartament cu 3 camere la etajul 2 al unui bloc cu 4 etaje în mun. Roman, jud. Neamț. În bloc sunt apartemente cu 2, 3 și 4 camere. Un proprietar care are un apartament cu 4 camere la et. 4 s-a hotărât să facă acoperiș iar d-na administrator afirmă că toți proprietarii, indiferent de etajul sau numărul de camere, trebuie să plătească aceeași cotă-parte.
Întrebarea mea este cum se calculează cota-parte ce trebuie suportată de proprietarii apartamentelor de la etajele inferioare și care este baza legală în acest sens. Se știe faptul că valoarea unui apartament situat la ultimul etaj este mai ieftin decât unul la un etaj intermediar, iar cel csare cumpără un astfel de apartament își asumă și riscul infiltrațiilor de apă datorate lipsei acoperișului.
Vă mulțumesc și aștept un răspuns.

Ionut
14 noiembrie 2014

Orice reparatie adusa unui bloc trebuie suportata de asociatia de proprietari (toti proprietarii).
Cheltuiala cu reparatia acoperisului (terasei) se imparte proportinal cu cota parte indiviza.
Cota parte indiviza a apartamentului dumneavoastra este procentul suprafetei utile a apartamentului din suprafata utila totala a blocului (daca ap dumneavoastra are 20mp iar tot bloul are 200mp, atunci dumneavoastra aveti o cota indiviza de 10%).

Gabriela  Reply
18 noiembrie 2014

Buna ziua,
La noi, in Constanta ,in blocul in care locuiesc, sunt diferente foarte mari intre consumul de apa rece (tot blocul e racordat la conducta de gaze deci nu consumam apa calda ) citit pe contorul RAJA si consumurile raportate de proprietari . Media lunara a acestor diferente e de 2- dar de cele mai multe ori- 3 mc pe fiecare apartament din bloc (20) . Asta inseamna 60 mc de apa lunar. Nu e cam mult?Administratora o imparte pe numar de apartamente . Este corect? SUNT APARTAMENTE CU O SINGURA PERSOANA SAU CU DOUA, DAR SI CU 4-5-6.
Va multumesc, G.

Alice  Reply
20 noiembrie 2014

Buna seara.
Eu locuiesc in Ordea la parter si platesc caldura la fel ca si cei de la etajul 1 , tin sa mentionez ca am tot apartamentul pe colt ambele camere si toti peretii exteriori.Stiam ca ste o lege pentru cei in situatia mea , lege pentru care ar trebui s m o reducere de la compania de termoficare.
Ce ar trebui sa fac si unde sa merg ca sa rezolv aceasta problema?
Multumesc

elena chivu  Reply
27 noiembrie 2014

Buna ziua, va rog frumos sa ma lamuriti cu aspectul urmator:
Ap cu 2 camere, sup 51.18 mp, cota indiviza 1.70, centrala proprie, cum se calculeaza cheltuielile cu incalzirea pentru partea comuna(casa scarii, uscatorie, subsol).
Va multumesc mult Numai bine

staicu  Reply
18 decembrie 2014

Buna ziua ,

Va rog daca ma puteti lamuri in doua privinte :

1. Daca apartamentul nu este locuit mai multe luni ce obligatii sunt de plata la asociatie .

2. Apa calda menajera se plateste separat de apa rece si apa calda ? Cum se procedeaza cu calculul ?

Mulțumesc,
Sărbători fericite !

OVIDIU Susanu  Reply
23 decembrie 2014

Buna seara

Ma intereseaza sa ma ajutati sa gasesc legea care face referire la cota parte indiviza si procentul respectiv pentru cei cu centrale de bloc individuale(tevile de apa calda care tansverseaza apartamentul sufera o taxa pentru propietar)

Cu rugamintea daca puteti trimite un email la : ovidiu.susanu@yahoo.com pentru raspuns (nu intru prea des pe aceste sit-uri)

Cu deosebit respect

practical  Reply
14 ianuarie 2015

buna ziua.In vara mi-am montat centrala termica de apartament(stau la etajul 1)iar acum la intretinere imi baga 160 ron cota comuna pt incalzire datorita tevilor.Vreau sa stiu,conform legii,cum se calculeaza cota comuna si ce inseamna si care sunt normele legale pt izolarea tevilor de incalzire care trec prin apartament.
va multumesc

Constantin  Reply
5 februarie 2015

Buna ziua.
In urma cu 4 ani plateam costurile gazelor naturale perioada de iarna in jur de 60 – 70 lei de persoana (locuind 3 persoane in apartament costurile erau la cca 200 lei/luna gaze + costuri incalzire centralizata) in conditiile in care posedam doar aragaz de gatit. Am rezolvat problema prin contorizarea apartamentului cu contoar de gaze iar acum platesc in medie 7 lei la acelasi nr de persoane.

In Octombrie 2014 prin eforturi financiare am reusit achizitionarea unei centrale termice de apartament, costurile lunare de producere a apei calde menajere si caldura ridicanduse la 150 lei temperatura constanta de 21°C.
La data montarii centralei prin debransarea de la incalzirea centralizata am primit de la asociatie un document prin care asociatia a fost instiintata de montarea centralei proprii de incalzire si de faptul ca in apartament tevile de la incalzirea centralizata sunt izolate deci inexistente.

La avizier sa pus tabelul cu cheltuieli aferente scarii de bloc unde locuiesc iar la rubrica caldura imi apare o suma de 40 lei de plata.
Mentionez faptul ca, coloana de apartamente de la parter et.2,3,4 respectiv apartamentele situate sub/deasupra/lateral apartamentului meu au centrale proprii de apartament.

INTREBARE: din moment ce doar 4 apartamente din 19 au ramas racordati la incalzirea centralizata restul locatarilor avand centrale proprii de caldura, CARE COSTURI cu caldura trebuie sa o plat(im)esc, subsolul nefiind un spatiu de locuit acolo fiind doar paienjenisul de tevi si conducte (animale rozatoare), lipsa calorifere pe casa scarii respectiv uscator.

Rog anticipat un raspuns din partea unui specialist.
Va multumesc.

alexandra  Reply
8 februarie 2015

as vrea sa stiu si eu ceva.sa spart teava de apa calda si rece si din cauza acestor tevi administratia mi-a spart peretele .cine repara daunele facute de ei.astept ras plz mai repede

Pora Cristina  Reply
13 aprilie 2015

Poate ma puteti lamuri si pe mine , mama mea locuieste intr-un ap cu 4 camere iar reparatiile care se fac in bloc se impart pe numarul de camere , la mine in bloc se impart pe numarul de apartamente, cum se impart corect sumele din reparatii, pe numar de persoane, numar de camere sau numar de apartamente in bloc ?

bogdan
14 aprilie 2015

Reparatiile se repartizeaza pe cota parte indiviza conform:
Art. 44. — (1) din HG 1588/2007: Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate reprezinta cheltuielile asociatiei cu privire Ia proprietatea comuna, cu privire Ia: fondul sau fondunile pentru Iucrari de intretinere, service, reparatii si, dupa caz, de consolidare, reabilitare, eficienta energetica, modernizare Ia partile de constructii si instaIatii aflate in si pe proprietatea comuna […]

Chira Georgeta  Reply
8 august 2017

Dacă proprietarii sunt decedati, nu sta nimeni în apartament , de ce trebuie sa plătească copii cota indiviza?. Va mulțumesc.
Geta

Bogdan Ioan
4 septembrie 2017

In art 32, alin 3 din HG 1588/2017 se mentioneaza:
„(3) Niciun proprietar de apartament sau de spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta nu va fi exceptat de la obligatia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renuntarii la folosirea unei parti din proprietatea comuna, a abandonarii apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinta ori în alte situatii.”
Proprietarii, indiferent daca locuiesc sau nu in imobil, trebuie sa isi achite datoriile legate de cheltuielile comune (impartite pe cota parte indiviza).

mirea adriana  Reply
24 noiembrie 2017

Spatiul commercial de la parterul scarii cu intrare separate participa la repararia liftului?

Bogdan Ioan
4 decembrie 2017

Daca nu exista o hotarare a Adunarii Generale care prevede altfel, atunci orice spatiu proprietate individuala trebuie sa participe la intretinerea proprietatii comune proportional cu cota parte indiviza.
Daca exista o hotarare a Adunarii Generale cu prevederi referitoare la aceasta situatie, discutia este ceva mai lunga.

Neagu Laura Maria  Reply
4 februarie 2018

Buna seara!Laura Neagu este numele meu si locuoesc in Bucuresti, sector 3. Am o mare problemă cu administrația blocului in care locuiesc in sensul ca platesc foarte mult intreninerea spre deosebire de ceilalți locatari. Mentionez ca blocul nu are lift, nu are caldura, nu are apa calda, are doar apa rece. Apartamentul meu are cea mai mare suprafață din bloc. Plata a ceea ce consum eu personal in apartament este rezonabila; insa ceea ce platesc pentru curatenia in bloc, eventuale reparatii, dezinsectii, salariul administratorei, ceea ce se consuma pe scara (lumina detergent etc) este foarte mult, deoarece administratora aduna toate aceste sume si le imparte la suprafata utila a fiecarui apartament, in conditiile in care de toate aceste facilitati se bucura fiecare persoana in parte din blocul respectiv. Spre exemplu pentru curatenie eu platesc 15 lei (in conditiile in care locuiesc doar eu cu sotul meu in apartament de 70mp), spre deosebire de un apartament de 25mp in care locuiesc 5 persoane si platesc 2 lei pt curătenie. Vi se pare normal?

Bogdan Ioan
9 februarie 2018

Cred ca, in aceasta discutie, nu este in niciun fel important ce „crede” cineva despre normalitate sau anormalitate.

Conform normativului din articolul de mai sus, o serie de prevederi clare specifica tipurile de cheltuieli care se impart pe numar de persoane care locuiesc in imobil si tipurile de cheltuieli care se impart pe cota parte indiviza (proportional cu suprafata utila a apartamentelor).

Verificati ca fiecare dintre coloanele tabelului de intretinere sunt impartite conform articolului de lege care prevede modul de impartire pentru acel tip de serviciu.
Si, de asemenea, puteti sa mai verificati corectitudinea impartirii (adica, pentru oricare coloana a tabelului si tinand cont de coloana folosita pentru impartire, sa se aplice regula de trei simpla pentru oricare doua apartamente din bloc).

Neagu Laura Maria
20 februarie 2018

Deci ceea ce platesc pentru consumul de pe scară trebuie platit conform sintagmei „cota parte indiviza”, nu se poate face o derogare de la regula printr o sedinta in bloc ca aceasta plata sa se imparta la nr de apartamente?

Bogdan Ioan
21 februarie 2018

Adunarea Generala a asociatiei de proprietari are dreptul de a hotari orice. Acea hotarare se pune in aplicare pana cand o decizie a unei instante judecatoresti intrerupe aplicarea ei.

Acestea fiind spuse, Adunarea Generala poate hotari ce ati propus dumneavoastra, dar daca oricare dintre membrii asociatiei se simt prejudiciati de aceasta hotarare o pot ataca in instanta, ca fiind contrara legii. Instanta poate decide inclusiv recalcularea impartirii din trecut.

Balta Nicoleta  Reply
18 iunie 2018

Buna ziua! Locuiesc intr-un bloc de 10 etaje din Constanta. De ceva timp,sunt vizitată de cate 3 fete pe zi,eu făcând manichiura la domiculiu. Acum câteva zile am fost chemată in fata comitetului și mi s-au cerut 50 ron in fiecare luna pt uzul liftului. Numai ca nu stiu cum sa imi taie chitanța pe acești bani…sunt încă în ceață…
Cat este de legal ceea ce mi se pretinde?
Va multumesc

Lasă un răspuns