HG 1588/2007 – Norme de aplicare la Legea 230/2007 (Cap.1 – Cap.2)

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. — Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea Ia dispozitia asociatiilor de proprietari si a autoritatilor administratiei publice centrale si locale a cadrului general pentru infiintarea, organizarea si functionarea asociatiiIor de proprietari, exploatarea si administrarea clãdirilor-blocuri de Iocuinte-­condominii, precum si exercitarea controlului financiar-contabil si de gestiune asupra activitãtii asociatiiIor de proprietari, in aplicarea prevederilor Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Art. 2. — (1) In scopul reprezentãrii si sustinenii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate in proprietate comuna indiviza din cladirea ce alcatuieste un condominiu, proprietarli apartamentelor si ai spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta se pot constitui in asocialii de proprietari.
(2) Asociatia de proprietari este forma de asociere autonoma, de organizare si de reprezentare a intereselor comune a majoritätii proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridica, fara scop patrimonial, infiintata in conditiile prevazute de lege.
(3) Pentru promovarea valorilor civice ale democratiei si statului de drept si pentru reprezentarea Ia nivel local si national, asociatiile de proprietari se pot asocia in federatii, uniuni, ligi ale asociatiilor de proprietari din municipii, orase sau judete, respectiv Ia nivel national, In conditiiIe prevazute de lege.

Art. 3. – Proprietarii din asocialiile de locatari din cladirile ale caror apartamente au fost dobândite in proprietate in conditiile legii si care nu s-au organizat in asociatii de proprietari vor lua masunile preväzute de prezentele norme metodologice pentru constituirea in asociatii de proprietari, potrivit prevederilor Legii nr. 230/2007.

CAPITOLUL II
Infiintarea, organizarea, functionarea si administrarea asociatiei de proprietari

Art. 4. — Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cadrul aceluiasi condominiu cu cel putin 3 proprietari. Acordul se consemneaza intr-un tabel nominal, anexa Ia acordul de asociere, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. Tabelul nominal, anexa Ia acordul de asociere, va contine, in mod obligatoriu, urmatoarele: numele si prenumele proprietarului, adresa, codul numeric personal, seria si numãrul actului de identitate, indicarea titlului de proprietate, data exprimanii vointei de asociere si semnatura.
Art. 5. — (1) In cladirile de locuinte cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui asociatii de proprietari pe fiecare tronson ori scarã in parte numai in condilille in care nu exista o proprietate comuna aferentã tronsoanelor sau scanilor care nu poate fi delimitatã.
(2) Asocialiile de proprietari Ia nivel de scari sau tronsoane de cladire se pot constitui prin hotarare a adunarii generale si cu acordul expres al coproprietarilor cu privire Ia delimitarea efectiva a partiIor de proprietate comuna care se preiau in administrare de respectiva asociatie de proprietari si cu privire Ia obIigatiile si drepturile legale care vor continua sa ramana in sarcina tuturor coproprietarilor.
(3) Prin acordul de asociere pe scara sau tronson se reglementeazà si raportunile cu celelalte asociatii de proprietari constituite in cladire, pe scara sau tronson, cu priivire Ia posibilitatea defalcarii tehnice a consumunilor si repartizarea cheltuielilor comune, precum si Ia modalitatea acestei defalcari/repartizari. Dacâ este necesar, se solicita avizul fumizorilor de servicii implicati cu privire Ia posibilitatile tehnice de furnizare independentâ a utiIitatilor pe tronsoane sau pe scari, precum si pentru realizanea bransamenteIor.
Art. 6. — (1) Anterior adunarii generale de constituire, proprietarii din cladinile cu mai multe apartamente se pot intruni pentru a hotari cu privire Ia infiintarea asociatiei de proprietari sau Ia transformarea asociatiei de locatari in asociatie de proprietari. Totodata, vor hotani si cu privire Ia persoana fizicà sau junidicâ Insärcinata cu intocmirea acordului de asociere si a statutului, cu privire Ia termenul de finalizare a acestora si Ia data de convocare a adunarii de constituire. Hotärârea proprietarilor se consemneazà intr-un proces-verbal care se semneazâ de toti cei prezenti.
(2) Cu cel putin 10 zile Inaintea datei fixate pentru adunarea generala de constituire proprietarii se convoacã prin afisare Intr-un loc vizibil.
(3) Aduniarea generala de constituire a asociatiei de proprietari este legal Intrunita in cvorumul prevazut Ia art. 5 aIin. (1) din Legea nr. 230/2007.
(4) Acordul privind infiintarea asociatiei de proprietari se obline cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si ai spaliilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cadrul cladinii, scarii sau tronsonului respectiv, dupa caz.
(5) Dacä nu este intrunit cvorumul prevàzut Ia art. 5 aIin. (1) din Legea nr. 230/2007, o noua convocare va avea loc, dupa cel putin 5 zile de Ia data primei convocari. In cazul In care nici Ia a doua convocare nu se poate realiza acordul de asociere din lipsa cvorumului, se face o a treia convocare, dupä cel putin 5 zile de Ia data celei de-a doua convocari. Dupa a treia convocare a adunanii genenale de constituire, acordul de asociere se considera realizat, sub conditia exprimarii vointei de asociere, consemnata In tabelul nominal, anexa Ia acordul de asociere, a cel putin jumãtate plus unu din numarul proprietarilor.
(6) In adunarea generala de constituire se prezinta si se adopta statutul asociatiei de proprietari, in care se vor cuprinde precizari cu privire Ia:
a)  denumirea, forma junidica, sediul, durata de functionare ale asociatiei de proprietari;
b)  scopul si obiectul de activitate ale asociatiei de proprietari;
c)  mijloacele mateniale si banesti de care poate dispune asociatia de proprietari; structura venitunilor si a cheltuielilor;
d)  membrii asociatiei de proprietari, drepturile si obIigatiile acestora;
e)  structura organizatorica, modul de functionare, managementul asociatiei de proprietari;
f) repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari;
g) conditiile In cane se dizolva asociatia de proprietari;
h) dispozitii finale, modalitatea de rezolvare a Iitigiilor, relatiile contractuale, penalizarile, cazurile de urgentã in care se permite accesul in apartament sau in spatiuI sau al unlui delegat al asociatiei.
i) posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui spatiu de administrare special amenajat, unde se va putea desfasura senviciul de administrare si in care pot fi pastrate in siguranta documentele asociatiei.
Art. 7. — (1) Acordul proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari se consemneaza intr-un proces-verbal al adunarii genenale de constituire, intocmit in doua exemplare oniginale, semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtamantuI.
(2) Proprietarii isi dau consimtamantuI, de regula, in adunarea de constituire; in cazul proprietarilor absenti, consimlamantul poate fi exprimat prin semnanea procesului-verbal prevazut Ia aIin. (1), in tenmen de 30 de zile de Ia data Ia care a avut loc adunarea de constituire, conform art. 6.
(3) In cazul in cane un proprietar se afla in imposibilitatea de a semna, se va consemna ca acesta si-a dat consimtamantul si se va face mentiune despre cauza acestei imposibilitati.
Art. 8. — (1) Cererea pentru dobandirea pensonalitatii junidice a asociatiei de proprietari impreunã cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal aI adunarii generale de constituire se depun si se inregistreaza Ia onganul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.
(2) Statutul si acordul de asociere se intocmesc in baza Legii nr. 230/2007.
(3) Acordul de asociere trebuie sa contina:
a)  adresa si individualizarea proprietatii individuale, potrivit actului de proprietate;
b)  numele si prenumele tuturor proprietarilor;
c)  descrierea proprietatii, cuprinzand: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de etaje, numãrul de apartamente structurate pe numär de camene, numarul spatiiIor cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta, supnafata terenului aferent cladirii;
d)  enumenarea si descrierea partilor aflate In proprietate comuna;
e)  cota-parte indivizã ce revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna.
(4) Asocialia de proprietari dobandeste personalitate juridica in baza incheienii judecatorului-delegat desemnat Ia organul financiar locaI de catre presedintete judecãtoniei in a carei circumsriptie teritoriala se afla cladirea.
(5) incheierea se da fara citarea partiIor si este executorie.
(6) Incheierea este supusa recursului in termen de 5 zile de Ia comunicare. Recursul se judecä cu citarea partilor.
Art. 9. — Inscrierea ulterioara in asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost pnezenti Ia adunanea generala de constituire si care nu si-au dat consimtamantul In conditiiIe prevazute Ia art. 7 se face Ia cererea scnisa a acestora, fara alte formaIitati. Proprietarul din condominiu solicita sa devina membru al asociatiei de proprietari prin semnarea unul act aditionaI Ia acordul de asociere, fara alte formalitati.
Art. 10. — Inscrierea in cartea funciara a proprietatii individuale si a condominiului se face potrivit dispozitiilor legale in materie.
Art. 11. — Dupa infiintarea asociatiei de proprietari, aceasta se identifica prin denumire, adresa condominiului, incheierea judecatorului-delegat sau orice alt document legal acordat Ia infiintare si prin codul de identificare fiscala al asociatiei. Actele care emana de Ia asociatiile de proprietari vor cuprinde atributele de identificare.
Art. 12. — Proprietarii membri ai asociatiei, pe langa drepturile si indatoririle pnevazute in statutul asociatiei de proprietari, au si urmatoarele drepturi si obIigatii:
A. Drepturi:
a) sa participe, cu drept de vot, Ia adunarea generala a asociatiei de proprietari;
b) sa isi inscrie candidatura, sa candideze, sa aleaga si sa fie aIesi in structura organizatorica a asociatiei de proprietari, daca au capacitatea deplina de exercitiu;
c) sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si sa aiba acces, Ia cerere, Ia orice document al acesteia;
d) sa primeasca expIicatii cu privire Ia calculul cotei de contnibutie la cheltuielile asociatiei de proprietari si, eventual, sa o conteste Ia presedmnteIe asociatiei de proprietari, in tenmen de
10 zile de Ia afisanea listei de plata. Presedintebe asociatiei de proprietari este obligat sa raspunda Ia contestatie In termen de 7 zile;
e) sa foloseasca partiIe comune de constructii si instalatii ale condominiului conform destinaliei pentru care au fost construite;
I) sà isi inchinieze proprietatea, fara a fi afectate exercitarea drepturilor si indeplininea responsabilitatiIor legate de asociatia de proprietari.
B. ObIigatii:
a) sa mentina in bune conditii proprietatea individuala, apartamentul sau spatiuI cu alta destinatie decat aceea de locuinta, pe propria cheltuiala. Niciun proprietar nu poate incalca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala al celonlalti proprietari din condominiu;
b) sa accepte accesul In apartamentul sau in spatiuI propriu, cu un preaviz de 5 zile, al unui delegat al asociatiei, atunci cand este necesar si justificat sa se inspecteze, sa se repare ori sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna, Ia cane se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spatiu. Fac exceptie cazurile de urgenta, cand accesul se poate face fara preaviz, conform prevederilor din statutul asociatiei de proprietari;
c) sa contribuie Ia constituirea mijloacelor banesti si materiale ale asociatiei de proprietari si sa achite in termenul stabilit cota de contributie care le revine in cadrul cheltuielilor asociatiei de proprietari;
d) sa ia masuri, in cadrul asociatiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termica, precum si pentru cresterea performantei energetice a cladinrii, dupa caz, potrivit prevederilor legale, si sa achite cota-parte din costurile aferente. Indiferent de natura interventiilor, se va avea in vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri. In cladinile afectate de seisme, proprietarii au obligatia de a Iua de urgenta masuni pentru consolidare, conform prevedenilor legale in vigoare; lucrarile de repanatii, intenventii etc. se vor executa cu personal autonizat, potrivit legii;
e) sa repare stricaciunile or sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii, daca ei sau alte pensoane cane actioneaza in numele Ior au provocat daune oricarei parti din proprietatea comuna sau unui alt apartament or spatiu;
f) Ia Instrainarea proprietatii, sa transmita toate obligatiile catre dobanditor, inclusiv cele cu privire Ia sumele de plata catre asociatia de proprietari existente Ia data tranzactiei, precum si orice alte informatii relevante sau avand consecinte asupra drepturilor si obIigatiilor privitoare Ia proprietatea care este instrainata;
g) Ia dobândirea proprietatii, sa depuna In copie, Ia asociatie, actul de proprietate;
h) sa modifice instalatiile de distributie a utiIitatilor In interiorul unui condominiu sau aI unui apartament din cadrul unui condominiu numai In conditiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utiIitatii, in care se arata efectele modificarii instaIatiei respective. Pe baza acestui referat, comitetul executiv va hotari asupra efectuarii modificarii. In cazul producerii locale, Ia nivel de condominiu, a enengiel tenmice si a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic mentionat;
i)  nu pot ocupa functii In comitetul executiv si in comisia de cenzori membri avand grade de rudenie, pana Ia gradul al 4-lea inclusiv.
Art. 13. — (1) Proprietarul poate aduce imbunatatiri sau modificari proprietatii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare Ia autonizarea de catre autoritatea publica Iocala a modificarilor constructiei, fara a pune in pericol integritatea structurala a cladirii sau a altor proprietati individuale.
(2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinatia proprietatii comune fara a obtine mai intai acceptul asociatiei de proprietari.
(3) Orice modificare a proprietatii individuale se va aduce Ia cunostinta asociatiei pentru inscrierea In jurnalul evenimentelor din cartea tehnica a constructiei, prin depunerea in copie a actelor de autonizare, a procesului-verbal de receptie si a schitelor.
(4) Unitatile care au administrat cladirile si sunt detinatoare a cartii constnuctiei au obIigatia de a o preda asociatiiIor de proprietari, iar acolo unde aceasta nu mai exista, sa o reconstituie pe cheltuiala proprie.
Art. 14. — (1) Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari se intrunesc in adunari genenale ordinare sau extraondinare.
(2) Adunarea generala ordinara are Ioc cel putin o data pe an, in primul tnimestru. Convocarea se asigura de presedintele sau de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.
(3) Pentru situatii speciale sau de maxima ungenta, adunarile generale extraordinare ale asociatiei de proprietari pot fi convocate onicând de comitetul executiv sau de cel putin 20% din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari.
(4) Proprietarii tnebuie anuntati, prin afisare Ia loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, asupra datei adunarii generale a asociatiei de proprietari cu cel putin 7 zile inainte ca aceasta sa aiba loc, inclusiv cu privire Ia ordinea de zi a adunarii generale.
(5) Adunarea generala a asociatiei de proprietari poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal. Daca nu este intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu, adunarea va fi suspendata si reconvocata In termen de maximum 10 zile de Ia data primei convocari. La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membnii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotararile pot fi adoptate, indifenent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora. Dovezi ale convocarii si reconvocarii constituie afisul de Ia avizier si tabelul nominal convocator cu semnaturi.
Art. 15. —Adunarea genenala a asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
a) alege si revoca din functie presedinteIe, membrii comitetului executiv si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociatiei de proprietari;
b) adopta, modifica sau revoca hotarari;
c) adopta si modifica bugetul de venituri si cheltuieli;
d) mandateaza comitetul executiv, reprezentat de presedinteIe asociatiei de proprietari, pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator al imobilului sau a altor angajati or prestatori, in scopul administrarii si bunei functionari a cladirii;
e) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociati.
Art. 16. — Comitetul executiv, format dintr-un numar impar de membri alesi de adunarea generala, reprezintã asociatia de proprietari in administrarea si exploatarea cladirii, cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire Ia proprietatiIe individuale, apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta. Presedintele asociatiei de proprietari este si presedinte al comitetului executiv.
Art. 17. — (1) Comitetul executiv al asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
a)  duce Ia indeplinire hotararile adunarii generale si urmareste respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere ale asociatiei de proprietari;
b) emite, daca este cazul, decizii scrise privind regulile pentru ducerea Ia indeplinire a hotararilor adunarilor generale si pentru respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere, precum si alte decizii ce privesc activitatea asociatiei de proprietari;
c)  intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si pregateste desfasurarea adunarilor generale;
d)    reglementeaza folosirea, intretinerea, repararea, inlocuirea si modificarea partilor proprietatii comune, inclusiv cu privire Ia consumurile aferente proprietatii comune, in conformitate cu actele normative in vigoare;
e)  intocmeste sau propune planuni de masuni ai activitati, conform cu responsabiIitatile ce le revin, si urmareste realizarea Ior;
f) supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de proprietari, in mod special situatia incasarilor si a pIatiIor lunare;
g)  pentru realizarea scopului si a activitatiIor asociatiei de proprietari, angajeaza si demite personalul necesar, incheie si reziliaza contracte cu pensoane fizice/juridice;
h) isi asuma obligatii, in numele asociatiei de proprietari sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, privind interesele legate de cladire;
i) initiaza sau apara in procese, in numele asociatiei de proprietari sau in numele proprietarilor membri ai asociaiei de proprietari, interesele legate de cladire;
j) stabiIeste sistemul propriu de penalizani al asociatiei de proprietari pentru restantele afisate pe lista de plata ce privesc cheltuielile asociatiei de proprietari, conform prevedenilor legale;
k) avizeaza documentele asociatiei de proprietari;
I) asigura completanea Ia zi a cartii tehnice a constructiei;
m) asiguna urmarirea comportarii in timp a constructiei, pe toata durata de existenta a acesteia;
n)  gestioneaza situatiiIe exceptionaIe si de criza;
o) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin hotararile adunarii generale;
p)  aproba lunar lista cu cotele de contributie Ia plata cheltuielilor asociatiei de proprietari, conform hotararii adunarii generale;
r) stabiIeste cotele de participare pe persoana Ia cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul in cladire si pentru persoanele care Iocuiesc temporar, minimum 15 zile pe Iuna; stabileste perioada pentru care proprietarii, nespectiv chiniasii, pot solicita in scris scutirea de Ia plata cheltuielilor pe persoana si care trebuie sa fie de cel putin 15 zile pe Iuna, conform hotararii adunarii generale;
s) analizeaza problemele ridicate de membrii asociatiei de proprietari si ia masuni pentru rezolvarea acestora, conform hotararii adunarii generale;
s)ia toate masurile pentru aducerea Ia starea dinaintea producerii evenimentului a zonei In care se efectueazã reparatii Ia partile comune, urmand ca sumele aferente reparatiilor respective sa fie suportate de toti proprietarii, proportional cu cota indiviza.
(2) Sedintele comitetului executiv se desfasoara lunar si sunt legal intrunite daca jumatate plus unu din numarul membrilor sai sunt prezenti. SedinteIe comitetului executiv pot fi convocate de presedintele asociatiei de proprietari sau de jumatate plus unu din numarul membrilor sal.
(3) Deciziile comitetului executiv se consemneaza in registrul de decizii al comitetului executiv si se afiseaza Ia avizier.
(4)  Dupa aprobarea bugetulul de venituri si cheltuieli, comitetul executiv va urmari derularea acestuia In conditiiIe legii.
(5)  Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru indeplinirea atributiilor ce ii nevin si adopta decizii asupra cuantumului salariilor, indemnizatiilor, remuneratiilor si al eventualelor premieri care se acorda pensonalului incadrat cu contract individual de munca sau in baza unei conventii civile de prestari de servicii, in limita bugetului aprobat de adunanea generala.
(6)  Comitetul executiv angajeaza sau demite personalul, incheie sau reziliaza contracte in ceea ce priveste activitatea de administrare si intretinere a cladirii, a partilor comune de constructii/a instaIatiilor, precum si pentru alte activitati conforme cu scopul asociatiei de proprietari: administrare, contabilitate, casierie, ingrijire, mecanica, instalatii etc. Angajarea personalului necesar asociatiei de proprietari se face de catre comitetul executiv, reprezentat de presedinte, in conformitate cu prevederile Iegislatiei specifice In vigoare.
(7)  Comitetul executiv decide asupra acordarii unor dreptuni banesti membrilor asociatiei de proprietari care desfasoara activitati lucrative folositoare acesteia, in limita bugetului de venituri si cheltuieli adoptat de adunarea generala a proprietarilor, potrivit art. 35 aIin. (5) din Legea nr. 230/2007.
(8)  Comitetul executiv preia toate obIigatiiIe si raspunderile privind activitatea de management stabilite Ia art. 22 din prezentele norme metodologice pe perioada cat asociatia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat contractul de administrare, indifenent de cauze.
(9)  Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedinteIe asociaiei de proprietari, raspund, personal sau solidar, dupa caz, in fata Iegii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor In mod deliberat.
Art. 18. — (1) PresedinteIe asocialiei de proprietari este fie candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi Ia alegerea membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin vointa sa si a majoritatii proprietarilor In cadrul adunarii generale.
(2) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor angajate de aceasta si isi asuma obligatii in numele acesteia.
(3) Presedintele asocialiei de proprietari reprezinta asocialia in relatiile cu tertii, inclusiv in actiunile initiate de asociatie impotniva unui proprietar cane nu si-a Indeplinit obligatiiIe fata de asociatie sau in procesele initiate de un proprietar care contesta o hotarare a adunarii genenale a proprietarilor.
(4)  Presedintele asociatiei de proprietari urmareste indeplinirea obIigatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor si punerea in aplicare a deciziilor comitetului executiv.
(5)  Presedintele asociatiei de proprietari pastreaza si urmareste tinerea Ia zi a cartii tehnice a constructiei, precum si a celorlalte documente privitoare Ia activitatea asociatiei de proprietari.
(6)  Stampila asocialiei de proprietari se pastneaza si se foIoseste numai de catre presedinte sau de vicepresedinte.
(7) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, acestea vor fi indeplinite de catre un vicepresedinte, numit de presedinteIe asociatiei de proprietari dintre membrii comitetului executiv, urmand ca in termen de 90 de zile de Ia data cand s-a constatat indisponibilitatea sa fie convocata o adunare generala pentru a alege un nou presedinte.
(8) Presedintele asociatiei de proprietari poate fi remunerat, pe baza de contract de mandat, potnivit art. 32 aIin. (1) din Legea nr. 230/2007, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a adunarii generale, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Art. 19. — (1) Cenzorul sau comisia de cenzoni urmareste si asigura respectarea legaIitatii in administnarea bununilor mateniale si a fondurilor financiare ale asociatiei de proprietari.
(2) Comisia de cenzori este formata dintr-un numar impar de membri, care trebuie sa aiba cel putin studii medii.
(3) Daca dintre membrii asociatiei de proprietari nu se poate alege comisia de cenzori, atunci adunarea generala va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoana fizica or juridica de specialitate, pe baza de contract sau conventie de prestari de servicii.
(4) Cenzorii aIesi ai asociatiei de proprietari pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, Ia data adoptarii bugetului anual de venituri Si cheltuieli.
(5) Cenzorul angajat sau contractat din afara asociatiei de proprietari poate fi remunerat, conform hotanarii adunanii genenale a proprietarilor, Ia data adoptarii bugetului anual de venituni si cheltuieli.
(6) Pentru neindeplinirea atnibutiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociatiei de proprietari raspund, personal sau solidar, in fata legii si a proprietarilor pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.
Art. 20. — Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, in principal, urmatoarele atributii:
a) verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si a regulamentelor;
b) verifica executia bugetului de venituni si cheltuieli;
c) verifica gestiunea financiar-contabila;
d) cel putin o data pe an, Intocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand masuri.
Art. 21. — (1) Asociatiile de proprietari au obIigatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prevederilor Legii contabilitalii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in partida dubla sau in partida simpla, prin optiune, potrivit hotararii adunarii genenale a asociatiei de proprietari.
(2)  Asociatiile de proprietari organizeaza si conduc contabilitatea in conformitate cu reglementanile contabile pentru persoanele junidice fara scop patrimonial, aprobate prin ordin aI ministrului economiei si finantelor.
(3)Asocialiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla vor depune Ia compartimentele specializate in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv, intocmita potrivit ordinului ministrului economiei si finantelor, pana Ia data de 1 martie pentru situatia existenta Ia 31 decembrie si pana Ia data de 1 septembrie pentru situatia existenta Ia 30 iunie. AsociatiiIe de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida dubla vor depune biIant contabil, conform prevederilor legale.
Art. 22. — (1) Activitatea de administrare a condominiului include activitati de administrare tehnica, de contabilitate si casierie.
(2)  Asociatia de proprietari angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de administrator sau incheie contracte cu persoane junidice specializate si autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, intretinerii, investitiiIor si reparatiilor asupra proprietatii comune.
(3)  Pentru a fi autorizate de catre autoritatile administnatiei publice locale pentru activitatea de administrare, persoanele juridice specializate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba ca obiect de activitate numai domeniul asociatiiIor de proprietari ori ca activitate principala administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;
b) sa aiba angajate persoane atestate in conditiiIe prezentelor norme metodologice;
c)  sa dovedeasca ca au bonitate financiara.
(4)  Administratorii trebuie sa prezinte garantii morale, materiale si profesionale acceptate de comitetul executiv al asociatiei de proprietari a cladirii pe care urmeaza sa o administreze.
(5) Administratorul asigura managementul de proprietate al condominiului prin:
a) prestarea serviciilor conform atributiiIor, obligatiilor si responsabilhtatilor atribuite de comitetul executiv, in conditiile Iegislatiei In vigoare;
b) gestionarea bununilor mateniale si a fondurilor banesti, daca nu are angajat un casier;
c)  efectuarea formalitatiIor necesare in angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii pentru exploatarea si intretinerea cladirii, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte;
d) asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor cu privire Ia proprietatea comuna;
e) gestionarea modului de indeplinine a obIigatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor in raport cu autoritatiIe publice. ObligatiiIe cetatenesti sunt cele stabilite, potnivit legii, de adunarea genenala;
f) indeplinirea oricaror alte obIigatii expres prevazute de lege, precum si a celor stabilite prin contractul incheiat cu asociatia de proprietari.
(6)  Contabilul raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile Iegii. La asociatiiIe de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla, administratorii de imobile pot cumula si functia de contabil.
(7) Administratorul care indepIineste si functia de contabil In partida simpla are obligatia sa intocmeasca si sa completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de reparatii, registrul pentnu evidenta fondului de rulment, registrul pentru evidenta sumelor speciale, registrul pentru evidenta fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ondin al ministrului economiei si finantelor.
(8) In situatia in care asociatia de proprietari angajeaza un casier, acesta raspunde de efectuarea operatiuniIor de incasari si plati in numenar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiuniIor de casa. La asociatiiIe de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla, administratorii de imobile pot cumula si functia de casier. Pentru Incasarile in numerar, asociatia de proprietari are obligatia sa emita chitante care vor cuprinde obligatoriu urmatoanele date: numarul de ordine, in baza unei serii, care identifica chitanta in mod unic; data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare fiscala ale asociatiei de proprietari pentru care se emite chitanta.
(9)  Pentru lucrarile privind proprietatea comuna, administratorul, tinand seama de pret, durata de executie si calitate, supune spre analiza, seIectie de oferte si aprobare comitetului executiv al asociatiei de proprietari ofertele operatoribor economici care satisfac ceninteIe, in vederea executarii lucrarilor, conform legisIatiei In vigoare, potrivit art. 37 din Legea nr. 230/2007. In caz contrar, cheltuielile nu vor fi acceptate Ia plata.
Art. 23. — SpatiiIe din proprietatea comuna pot fi utilizate de catre terti, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, numai cu acordul majoritatii proprietarilor membri ai asociatiei si al proprietarilor direct afectati de vecinatate, in baza unui contract de inchiniere, de folosinta sau de concesiune, potnivit art. 39 din Legea nr. 230/2007.
Art. 24.— (1) In scopul asiguranii fonduribor necesare pentru plati curente, asociatia de proprietari stabileste cuantumul si cota de participare a proprietarilor Ia constituirea fondului de rulment. De regula, fondul de rulment se dimensioneaza astfel incat sa poata acoperi cheltuielile curente ale condominiului Ia nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesara pentru acoperirea cheltuielilor lunare inregistrate de asociatia de proprietari in anul expirat, Ia nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata infIatiei, iar In cazurile asociatiilor de proprietari nou­-infiintate, prin constatarea si insusirea experientei in domeniu a unor asociatii de proprietari echivalente ca marime.
(2) Fondul de rulment se constituie prin plata anticipata a cotei ce revine fiecarui proprietar, potrivit hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, iar reintregirea fondului de nulment se face lunar, prin plata sumelor afisate pe lista de plata. Pentru incasarea fondului de rulment, casienul asociatiei de proprietari elibereaza chitanta personalizata separata.
(3) In situatiiIe in care, prin contractul de inchiriere incheiat cu proprietarul, chiniasuI se obliga sa participe Ia plata cheltuielilor curente ale condominiului in care locuieste, acesta va participa si Ia formarea fondului de rulment.
(4) Fondul de rulment incasat se poate restitui in situatiiIe de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, daca prin actele de transmitene a dreptului de proprietate sau a folosintei locuintei nu se stipuleaza altfel, precum si in situatiile in care cheltuielile lunare scad conform deciziei comitetului executiv, Ia cererea proprietarului.
(5) Asociatia de proprietari va constitui un fond pentru repararea partiIor de constructii/instabatii aflate in proprietate comuna, fond cu perioada de folosire limitata, care va fi depus in contul asociatiei de proprietari si nu va putea fi folosit decat cu acordul adunarii generale a asociatiei de proprietari, in conformitate cu bugetul de venituni si cheltuieli.
(6) Venitunile obtinute de asociatia de proprietari din activitati economice sau din alte activitati desfasurate se constituie ca fond special si se vor utiliza in exclusivitate pentru imbunatatirea confortului si eficientei condominiului, pentru intretinerea Si repararea proprietatii comune, potrivit art. 45 aIin. (3) din Legea nr. 230/2007. In aceste venituri se cuprind si cele obtinute din inchirierea unor spatii aflate in proprietate comuna indiviza, a spatiiIor pentru instalarea de reclame si pentru serviciul de televiziune prin cablu, firme luminoase, precum si alte venituri obtinute din orice sursa, in conditile Iegii. Aceste venituri se constituie ca surse proprii ale asociatiei de proprietari, nu se platesc proprietarilor, nu pot fi folosite Ia constituirea sau Ia completarea fondulul de rulment si nu pot fi folosite Ia plata facturilor emise de furnizorii de servicii publice de utilitati. Acest fond va fi depus in contul asociatiei de prcprietari si nu va putea fi folosit decat cu acordul adunarii generale a asociatiei de proprietari, in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli.
Art. 25.— (1) Cotele de contributie Ia cheltuielile asociatiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de acestia, dupa caz, in termen de maximum 20 de zile de Ia data afisanii listei de platã, data care tnebuie sa fie inscrisa in lista de plata respectiva. In vederea respectarii termenelor legale de plata a facturilor catre furnizonii de utiIitati, administratorii au obIigatia de a afisa lista de plata In termen de maximum 5 zile de Ia data priminii ultimei facturi expediate prin posta, certificata prin inscrisul de pe stampila postei, sau de Ia data confirmarii de primire, in cazul transmiterii facturii prin curier/delegat. Asociatia de proprietari poate calcula si percepe penalizari de intarziere pentru suma neachitata, in conditiile stabilite si aprobate de comitetul executiv al asociatiei de proprietari, in limitele stabilite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. Suma acestora nu poate depasi suma cotei restante la cane s-a aplicat.
(2) Sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de intarziere vor face obiectul fondului de penaIitati al asociatiei de proprietari si se vor utiliza numai pentru plata penalizarilor impuse asociatiei de proprietari de catre terti si pentru cheltuieli de reparatii ale proprietatii comune sau pentru alte cheltuieli de natura administrativa.
(3) Daca tertii impun penaIitati asociatiei de proprietari pentru intarzieri Ia plata facturilor, acestea se vor recupera de Ia:
a) restantierii Ia cotele de intretinere, proportional cu cuantumul restantelor;
b) persoana imputernicita sa achite facturile, daca a intarziat plata factunibor Ia termen.
Art. 26. — Asociatia de proprietari are, potrivit Iegii, un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si a altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bununilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contnibutie Ia cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor In interesul carora au fost facute.
Ant. 27. — Privilegiul imobiliar se inscrie in partea a Ill-a a Cartii funciare, conform procedurii publicitatii imobiliare prevazute in titlul II din Legea cadastrului si a pubIicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, si in Regulamentul de organizane si functionane a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, cu modificarile ulterioare.
Art. 28. — (1) Privilegiul imobiliar se inscrie Ia cererea presedinteIui asociatiei de proprietari.
(2) Cererea se adreseaza biroului de cadastru si publicitate imobiliara in a carui circumscriptie este situat imobilul si va cuprinde numele, prenumele/denumirea si domiciliul/sediul solicitantului, actul de identitate, codul numeric personal, obiectul inscrienii, indicarea actului sau a actelor In masura sa justifice cererea, localitatea In care este situat imobilul, numarul cadastral al imobilului si numarul de carte funciara, dupa caz.
(3) In cazul in care nu exista deschisa carte funciara pentru imobilul asupra caruia se solicita inscrierea privilegiului, se va face mentiune despre aceasta in cerere, urmand ca privilegiul sa fie inscris in vechile registre de publicitate imobibiara, In conformitate cu art. 58 aIin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicata.
(4) La cerere se va anexa un exemplar original sau o copie legalizata a extrasului de pe Iistele lunare de plata a cotelor de contributie, din care rezulta suma datorata.
(5) Cererea si extrasele de pe listele de plata, prevazute Ia aIin. (4), vor purta stampila asociatiei de proprietari si, dupa caz, semnatura administratorului, a unui membru al comisiei de cenzori, respectiv a presedintelui asociaiei, cu precizarea numelui si prenumelui acestora.
Art. 29. — Privilegiul imobiliar prevazut Ia art. 26 este opozabil ceIorIaIti creditori numai de Ia data indeplinirii fonmalitatiIor de publlcitate imobiliara.
Art. 30. — Privilegiul imobiliar se radiaza Ia cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitantei ori a altui inscris prin cane asociatia confirma plata sumei datorate.
Art. 31. — Executarea silita a privilegiului imobiliar prevazut Ia art. 26 se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti.

Comments

OCTAVIAN IONESCU  Reply
28 iunie 2013

SUNT DIN CAMPULUNG MUSCEL SI MEMBRU AL ASOCIATIEI DE LOCATARI BALADA. DORESC SA STIU DACA ESTE OBLIGATORIE PARTICIPAREA BANEASCA LA ,,CONSTRUCTIA ACOPERISULUI LA BLOC,,. PRECIZEZ FAPTUL CA ESTE VORBA DE CONSTRUCTIE NU DE REPARAREA ACOPERISULUI BLOCULUI. VA MULTUMESC !

florin petrescu
2 mai 2014

As vrea sa stiu pentru minimum cate zile dintr-o luna, in care un membru al asociatiei este plecat din localitate este scutit de plata unor cheltuieli de intretinere pe luna respectiva.

ynocentta
22 mai 2014

Conform norme in vigoare ,comitetul executiv poate introduce la calculul cotelor de intretinere orice persoana care locuieste provizoriu sau definitiv in imobil,mai mult de 15 zile/luna

Rozina
2 iunie 2014

HG 1588/2007 – Art. 17. – (1) Comitetul executiv al asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
r) stabilete cotele de participare pe persoana la cheltuielile aferente persoanelor cu
domiciliul în cladire si pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe luna;
stabileste perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita în scris scutirea
de la plata cheltuielilor pe persoana si care trebuie sa fie de cel putin 15 zile pe luna,
conform hotarârii adunarii generale;

Rozina
2 iunie 2014

Daca se ia o hotarare in acest sens in adunarea generala , respectand prevederile legale, atunci toti proprietarii sunt obligati sa respecte hotararea adunarii generale, indiferent daca au fost sau nu prezenti la adunare.

POPA VIRGIL  Reply
28 martie 2014

As dori sa aflu daca sunt obligat sa platesc la asociatie cheltuieli comune de administratie,pentru partile comune ,respectiv pentru garajele de la parterul blocului,pentru care asociatia nu face nimic,nu gestioneaza nimic,respectiv nu imparte cheltuieli cu apa (nu am apa in garaj),iar energia electrica este contorizata (exista un contor electric pe numele unui colocatar iar noi ii platim acstuia lunar c/v energiei electrice consumata si facturata)??????.
Cred ca trebuie sa participam la o adunare generala a asociatiei de locatari si acolo sa ridicam problema

Rozina
2 iunie 2014

Sunteti obligat sa platiti cheltuielile pentru administrarea proprietatii comune. Daca garajele fac parte din aceasta proprietate comuna atunci trebuie sa platiti cheltuielile generate de catre acestea. Nu veti plati cheltuieli doar in cazul in care ele sunt proprietati individuale.

GEORGETA  Reply
9 mai 2014

Sotul meu lucreaza in alta localitate de la data de 1 pana pe 16 in fiecare luna .Este corect sa platesc cheltuielile de administratie pentru o luna intreaga ?

Rozina
2 iunie 2014

HG 1588/2007 – Art. 17. – (1) Comitetul executiv al asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
r) stabilete cotele de participare pe persoana la cheltuielile aferente persoanelor cu
domiciliul în cladire si pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe luna;
stabileste perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita în scris scutirea
de la plata cheltuielilor pe persoana si care trebuie sa fie de cel putin 15 zile pe luna,
conform hotrârii adunrii generale;

amarylys100  Reply
12 mai 2014

Asociatatie de proprietari aflat in litigiu cu noua conducere:
Pentru cheltuielile pe luna februarie s-a incasat pe chitanta o suma de lei reprezentand „fond special Apa Nova , iar pe luna martie 2014 se afiseaza listade intretinere cuprinzand in plus 2 coloane se incaseaza : „fond special Apa Nova” =62.55 lei si „fond special Radet”=37.46 lei, egal de la toti cei 15 proprietari. Consultand legea 230/2007 am observat ca acest „fond special” se constituie din veniturile obtinute de asociatia de proprietari din activitati economice sau din alte activitati desfasurate si se vor utiliza in exclusivitate pentru imbunatatirea confortului si eficientei condominiului, pentru intretinerea Si repararea proprietatii comune, potrivit art. 45 aIin. (3) din Legea nr. 230/2007. Aceste venituri se constituie ca surse proprii ale asociatiei de proprietari, nu se platesc proprietarilor, nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondulul de rulment si nu pot fi folosite la plata facturilor emise de furnizorii de servicii publice de utilitati. Acest fond va fi depus in contul asociatiei de proprietari si nu va putea fi folosit decat cu acordul adunarii generale a asociatiei de proprietari, in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli.Noua conducere nu a aafisat la avizierul asociatiei nici o explicatie privind aceste sume platite in plus iar oamenii platesc fara sa verifice cu atentie lista de intretinere.
Va rog sa ma indrumati unde pot fi sesizate aceste nereguli GRAVE ale actualei conduceri a acestei asociatii.Multumesc,

Rozina
2 iunie 2014

Faceti sesizare la Primaria de care apartine Asociatia de proprietari.

Dan  Reply
31 mai 2014

la parterul blocului nostrum se afla un bar si suntem deranjati de galagia produsa dat fiind faptul ca societatea care detine barul il tine deschis pana tarziu in noapte,vreau sa stiu care este programul de functionare a unui bar intron bloc de locatari si conform carei legi.

bio  Reply
2 iunie 2014

La parterul unui spatiu,se gasesc doua spatii delimitate de asociatie di constructie,dar icluzandu-se in cota parte indiviza a blocului.Unul dintre ele,are utilitatile proprii incusiv apa potabila pe contor propriu.Celalalt spatiu,nu are bransament la apa rece,el utilizand apa din reteaua blocului. Femeia de serviciu nu curata spatiile lor.In aceasta situatie,CPI a blocului trebuie divizata conform legii? Al doilea spatiu,trebuie sa plateasca si administratorul ,dar chelt.de adm. nu.Cum se procedeaza?

viorica  Reply
16 iunie 2014

VA rog sa ma lamuriti si pe mine daca trebuie sa platesc cheltuieli de intretinere daca eu m-am mutat pe data de 18 a lunii? Sau trebuie sa fiu trecuta la cheltuieli de la1a lunii urmatoare?

mary  Reply
6 iulie 2014

A.G. a luat o hotarare privind contributia locatarilor care detin caini cu suma de 20 lei /luna , pentru curatirea spatiilor comune este legala , si cine o poate anula ?

mihai  Reply
19 iulie 2014

Eu locuiesc la et.1 intr-un imobil cu 10 etaje, nu folosim liftul si nu l-am folosit niciodata,as vrea sa intreb daca este LOGIC sa fim trecuti la cheltuieli de functionare si intretinere pentru lift ?

Dumitricu Livia  Reply
7 august 2014

buna ziua,am si eu o nelamurire in ceea ce priveste plata curentulului electric.vine o singura factura la electrica,dar administratorul imparte factura in 2 : electrica lift si electrica comuna.cum se poate evalua? este corecta aceasta impartire?

viorica  Reply
8 august 2014

As vrea sa stiu si eu daca sunt obligata sa platesc restantel fostului proprietar la fondul de reparatii ? Specific ca el nu a mai platit din 2012 si nu sa luat nici o masura in aceasta privinta iar acum ma obliga pe mine sa platesc altfel nu se va face izolarea acoperisului.

Amalia  Reply
13 august 2014

Va rog sa-mi spuneti daca este corect din punct de vedere legal ca Asociatia de locatari sa ma treaca la plata cheltuielilor de functionare si intretinere a liftului, si alte cheltuieli de intretinere si administrare a blocului, in conditiile in care apartamentul meu este la parter si de patru ani, domiciliul de resedinta este in alta localitate, in apartamentul respectiv nemailocuind nimeni. Apoi as mai dori sa stiu, in conditiile in care nu mai locuiesc in acel apartament, iar peste iarna nu exista cheltuieli pentru incalzire, fiind debransata de la reteaua de incalzire a orasului, ce se intampla cu suma de bani acumulata la fondul de rulment, pot sa o recuperez de la Asociatie?

Anca  Reply
9 septembrie 2014

Va salut,va rog sa ma lamuriti in urmatoarea problema:
Stau in chirie cu sotul meu,iar asociatia de proprietari ne cere sa platim cheltuieli comune pentru 3 persoane,sub pretextul ca proprietarul apartamentului nu se abosolva de plata cheltuielilor comune desi acesta nici macar in vizita nu vine.Este corect asa ceva?

dascalescu cristian  Reply
11 septembrie 2014

Va rog sa-mi spuneti daca este corect din punct de vedere legal ca Asociatia de locatari sa ma treaca la plata cheltuielilor de functionare si intretinere a liftului. Este corect sa platesc pt lift la fel ca cel care locuieste la ultimul etaj(zece)? in conditiile in care nu folosesc , utilizez niciodata liftul.

alin  Reply
22 septembrie 2014

Salut as dori sa aflu cui trebuie sa ma adresez caci presedintele de bloc a aranjat afisarea unui baner care ami acopera total apartamentul fara aprobarea mea

eugen  Reply
27 septembrie 2014

fatada balconului si partea de jos a balconului sunt considerate parti comune?

kerekes kohan criwstina  Reply
6 octombrie 2014

As vrea sa stiu de ce exista pierderi la apa calda mai mult decat consumul in conditiile in care nu s-a prea consumat apa calda?Va multumesc

Calin Calin  Reply
9 noiembrie 2014

Am un apartament de la parinti in care sunt copropietar cu fratele meu si in care avem 2 chiriasi, eleve. In vizita vin pe la ele colegi,colege, prieten, prietena. Administratorul de la el putere m-a trecut 3 persoane la intretinere-cheltuieli. Desi nici una din persoane care au venit in vizita nu au stat mai mult de 2 zile in vizita. Una din prietenele unei chiriase vine aproape zilnic in vizita, desi i-am spus administratorului ca persoana respectiva figureaza in cartea de imobil al altei asociatii si pot sa ii aduc adeverinta doveditoare a zis ca nu-l intereseaza. Ce am de facut?
Si am cativa vecini care sunt trecuti cu zero persoane la intretinere, din ce stiu eu si pe unde am locuit intodeauna la intretinere figura minim o persoana? Ce este legal aici si ce nu?
Multumesc

Gindac Joita  Reply
19 noiembrie 2014

A-si vrea sa stiu daca am un spatiu inchiriat la parterul unui bloc unde s-a infintat asociatie de proprietari si conform legi 230/2007 santa obigata la plata intretineri Acest spatiu care este inchiriat nu are nimic comun cu blocul totul este separat spatiul find la parter la apa are contract cu Apa Nova incalzirea centrala propri Are intrare find la parter separat, asa dori sa primesc un raspuns daca sant obigata sa plataesc intretinere daca nu am nimic comun cu blocul

Aurel  Reply
19 noiembrie 2014

Buna seara, Astăzi am descoperit ca luna de luna cota de întreținere aferenta apartamentului in care locuiesc este încărcată eronat cu sume intre 10 si 15 R0N. Am cerut explicații administratorului care s-a enervat foarte tare si am solicitat să calculeze pe loc in fata mea si i-am demonstrat ca am dreptate . printre altele îmi spune ca trebuie sa plătim o cota in regie (o suma de 6,50ROn) pentru fiul meu care este student in Bucuresti, locuiește la cămin cu contract si vine acasa vineri si pleacă duminica, sau la doua saptamani deci sta acasa maxim 4-5 zile pe luna. Am acceptat sa puna in calcul si aceasta suma si tot nu i-au dat calculele suma rezultata fiind mai mica decât cea trecuta pe tabel cu aproape 10 Ron. Precizez ca nu exista comisie de cenzori care sa verifice activitateacadministratorului si calculele acestuia . Este corect sa plătesc aceasta suma considerata ,,in regie,, Va mulțumesc!

alina  Reply
6 ianuarie 2015

Locuiesc într-un bloc în care toate apartamentele sunt încălzite cu centrale termnice de apartament proprii. As dori să știu dacă este obligatorie încălzirea apartamentelor în care nu locuiește nimeni (indiferent dacă sunt deținute de persoane fizice sau juridice). Dacă da, îmi puteți spune și temperatura minimă care trebuie asigurată în apartament?

anonim  Reply
7 ianuarie 2015

buna seara ,am o intrebare o vecina de a mea are restanta la bloc ..poate sa achite asociatia din fondul ei de rulment?

brosser
10 octombrie 2015

Nu se poate achita nicio restanta din fondul de rulment. Fondul de rulment se constituie pt a se putea face plati cu utilitati si salarii pana se afiseaza lista de intretinere si se incaseaza banii.

giurca lucian  Reply
14 ianuarie 2015

buna ziua,
sunt administrator la un bloc din crangasi-sector 6, am urmatoarea situatie:
o proprietara a unui apartament de la etajul 10 a fost surprinsa de cititorul de repartitoare la sfarsitul lunii noiembrie (pentru citirile oct.+noiembr.) cu un calorifer cu dim. 1600x600x100 in sufragerie si unul tip prosop in baie fara repartitoare. impreuna cu presedintele am incercat sa facem o inspectie, dar nu ni s-a permis accesul in apartament.
firma TECHEM cu care avem contract de citiri si calcul de repartizare, a facut calcul rezultand 327,50 lei pe cele doua luni. Urmare acestui lucru proprietara refuza plata c/val. incalzirii pana la solutionarea neclaritatii privind nr. unitati inregistrate in evidentele TECHEM. CE RASPUNS S-AI DAU.Multumesc.

nicolae  Reply
15 februarie 2015

buna seara tuturor.doresc si eu sa va adresez o intrebare legata de repartizarea cheltuielilor.ma refer la faptul ca la citirea apometrelor in fiecare luna apar diferente intre consumul total pe apartamente si apometrul de la intrarea in bloc.de aici incolo pleaca dilema.care este modul de impartire al acestor diferente,care sunt prevederile legale in acest sens?pana nu demult aceste diferente erau impartite la nr de persoane dar de ceva vreme apar impartite la cota parte indiviza(este acest lucru legal,are logica sa imparti diferenta de la apa la cota parte indiviza).la o alta asociatie am aflat ca se procedeaza altfel:imparte toata factura la nr de mc declarati de locatari si iese pretul pe mc,altul decat cel anuntat de societatea de apa-unul mai mare bineinteles .intreb acest lucru din urmatorul motiv:in luna ianuarie nu am fost pe acasa si am dat consum 1mc,dupa metoda lor de calcul am de dat 22lei pentru apa in cazul in care pretul este de 9lei mc.ce pot face in aceasta situatie.multumesc pentru raspunsuri.

Dora  Reply
27 martie 2020

Buna ziua, doresc sa stiu pentru cineva,care sta la bloc,regia se plătește pe luna curenta sau precedenta ?

Bogdan Ioan
2 aprilie 2020

Presupun ca va referiti la intretinere, nu la regia de camin. In principiu depinde de fiecare asociatie in parte si de furnizorii asociatiei, dar cele mai multe asociatii includ in lista de plata facturile sosite in cursul lunii anterioare (pentru perioade de consum care se termina la momentul emiterii facturii sau imediat inainte).

Lasă un răspuns